ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 23 พ.ย. 2560 8:30 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 125 พ.ย. 2560 8:30 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 225 พ.ย. 2560 8:30 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 324 พ.ย. 2560 8:30 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป23 พ.ย. 2560 8:30 น.8 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 9 ธ.ค. 2560 8:00 น.19 ธ.ค. 2560 12:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 19 ธ.ค. 2560 8:00 น.21 ธ.ค. 2560 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 22 ธ.ค. 2560 8:00 น.4 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 16:15 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 6 พ.ย. 2560 0:00 น.31 ธ.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 5 ม.ค. 2561 8:00 น.19 ม.ค. 2561 16:15 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 27 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 127 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 227 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 327 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 427 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ27 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 16:15 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 16:15 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)8 ม.ค. 2561 8:30 น.8 ก.พ. 2561 18:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)12 มี.ค. 2561 8:00 น.25 เม.ย. 2561 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 16:15 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 27 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 127 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 227 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 327 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 427 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ27 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB27 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ม.ค. 2561 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.19 ม.ค. 2561 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน8 ม.ค. 2561 8:00 น.8 ม.ค. 2561 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค5 มี.ค. 2561 0:00 น.11 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค7 พ.ค. 2561 0:00 น.20 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน21 พ.ค. 2561 0:00 น.21 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา25 พ.ค. 2561 8:00 น.25 พ.ค. 2561 8:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา30 พ.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M20 มิ.ย. 2561 8:00 น.20 มิ.ย. 2561 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ20 พ.ย. 2560 0:00 น.20 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค12 ก.พ. 2561 18:00 น.9 เม.ย. 2561 12:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค9 เม.ย. 2561 16:00 น.31 พ.ค. 2561 16:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH