ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 7 ก.ค. 2559 8:00 น.22 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 29 ก.ค. 2559 8:00 น.22 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 38 ก.ค. 2559 8:00 น.22 ก.ค. 2559 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป7 ก.ค. 2559 8:00 น.22 ก.ค. 2559 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 23 ก.ค. 2559 8:00 น.28 ก.ค. 2559 12:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 27 ก.ค. 2559 8:00 น.28 ก.ค. 2559 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 29 ก.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 16:00 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 15 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 18:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 28 มิ.ย. 2559 0:00 น.31 ธ.ค. 2559 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 23 ก.ค. 2559 8:00 น.26 ส.ค. 2559 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 4 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 14 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 24 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 34 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 44 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ4 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 15 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)15 ส.ค. 2559 8:30 น.27 ส.ค. 2559 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)15 ส.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 18:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)17 ต.ค. 2559 8:00 น.3 พ.ย. 2559 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 15 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 18:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 4 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 14 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 24 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 34 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 44 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ4 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB4 ส.ค. 2559 8:00 น.10 ส.ค. 2559 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 15 ส.ค. 2559 8:30 น.26 ส.ค. 2559 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน15 ส.ค. 2559 8:00 น.15 ส.ค. 2559 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค10 ต.ค. 2559 0:00 น.16 ต.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค6 ธ.ค. 2559 0:00 น.18 ธ.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน19 ธ.ค. 2559 0:00 น.19 ธ.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา23 ธ.ค. 2559 8:00 น.23 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา27 ธ.ค. 2559 0:00 น.27 ธ.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M18 ม.ค. 2560 8:00 น.18 ม.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ4 ก.ค. 2559 0:00 น.4 ก.ค. 2559 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค19 ก.ย. 2559 0:00 น.31 ธ.ค. 2559 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค14 พ.ย. 2559 13:00 น.31 ธ.ค. 2559 16:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH