ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 12 พ.ค. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 112 พ.ค. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 212 พ.ค. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 312 พ.ค. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป12 พ.ค. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 23 พ.ค. 2565 8:00 น.27 พ.ค. 2565 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 30 พ.ค. 2565 8:00 น.8 มิ.ย. 2565 21:30 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 พ.ค. 2565 8:00 น.31 ก.ค. 2565 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 9 มิ.ย. 2565 8:00 น.17 มิ.ย. 2565 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 2 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 12 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 22 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 32 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 42 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ2 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)13 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)13 มิ.ย. 2565 8:30 น.23 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)27 มิ.ย. 2565 8:00 น.7 ก.ค. 2565 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 16:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 2 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 16:00 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 12 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 22 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 32 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 42 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ2 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB2 มิ.ย. 2565 8:30 น.8 มิ.ย. 2565 21:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  วันเปิดเรียน13 มิ.ย. 2565 8:00 น.13 มิ.ย. 2565 8:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค25 ก.ค. 2565 0:00 น.29 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน30 ก.ค. 2565 0:00 น.30 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา5 ส.ค. 2565 8:00 น.5 ส.ค. 2565 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา10 ส.ค. 2565 0:00 น.10 ส.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M24 ส.ค. 2565 8:00 น.24 ส.ค. 2565 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ9 พ.ค. 2565 0:00 น.9 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค11 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (10 สัปดาห์)2 ก.ย. 2565 0:00 น.2 ก.ย. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (16 สัปดาห์)14 ต.ค. 2565 0:00 น.14 ต.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา14 ต.ค. 2565 0:00 น.14 ต.ค. 2565 0:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH