ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 3 ธ.ค. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 13 ธ.ค. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 24 ธ.ค. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 35 ธ.ค. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป6 ธ.ค. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 19 ธ.ค. 2563 8:00 น.4 ม.ค. 2564 23:59 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 4 ม.ค. 2564 8:00 น.7 ม.ค. 2564 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 8 ม.ค. 2564 0:01 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 25 ม.ค. 2564 8:30 น.5 ก.พ. 2564 18:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 มิ.ย. 2563 0:00 น.31 ธ.ค. 2564 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 21 ม.ค. 2564 8:00 น.5 ก.พ. 2564 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 14 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 114 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 214 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 314 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 414 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ14 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 25 ม.ค. 2564 8:30 น.25 ก.พ. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)25 ม.ค. 2564 8:30 น.5 ก.พ. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)25 ม.ค. 2564 8:30 น.25 ก.พ. 2564 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)29 มี.ค. 2564 8:00 น.13 เม.ย. 2564 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 25 ม.ค. 2564 8:30 น.5 ก.พ. 2564 18:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 14 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 114 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 214 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 314 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 414 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ14 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB14 ม.ค. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2564 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 25 ม.ค. 2564 8:30 น.5 ก.พ. 2564 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน25 ม.ค. 2564 8:00 น.25 ม.ค. 2564 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค22 มี.ค. 2564 0:00 น.26 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค17 พ.ค. 2564 0:00 น.28 พ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน29 พ.ค. 2564 0:00 น.29 พ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา4 มิ.ย. 2564 8:00 น.4 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา9 มิ.ย. 2564 0:00 น.9 มิ.ย. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M30 มิ.ย. 2564 8:00 น.30 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ30 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค1 มี.ค. 2564 18:00 น.26 มี.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค26 เม.ย. 2564 16:00 น.28 พ.ค. 2564 18:00 น.
 • ช่วงยื่นขอสำเร็จการศึกษา
 • 25 ม.ค. 2564 8:00 น.19 ก.พ. 2564 23:59 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH