ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ27 มิ.ย. 2565 0:00 น.27 มิ.ย. 2565 0:00 น.
 • วันบันทึกจำนวนรับและสำรองสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 30 มิ.ย. 2565 8:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป4 ก.ค. 2565 8:30 น.15 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ชั้นปีที่ 36 ก.ค. 2565 8:30 น.15 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ชั้นปีที่ 28 ก.ค. 2565 8:30 น.15 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 127 ก.ค. 2565 0:01 น.5 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป1 ส.ค. 2565 8:30 น.5 ส.ค. 2565 21:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ชั้นปีที่ 32 ส.ค. 2565 8:30 น.5 ส.ค. 2565 21:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ชั้นปีที่ 23 ส.ค. 2565 8:30 น.5 ส.ค. 2565 21:00 น.
    -  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 11 ส.ค. 2565 8:30 น.5 ส.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป8 ส.ค. 2565 8:30 น.10 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 38 ส.ค. 2565 12:30 น.10 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 29 ส.ค. 2565 8:30 น.10 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 19 ส.ค. 2565 12:30 น.10 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน รอบที่ 211 ส.ค. 2565 17:00 น.13 ส.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ขั้นไป12 ส.ค. 2565 8:30 น.13 ส.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 312 ส.ค. 2565 12:30 น.13 ส.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 213 ส.ค. 2565 8:30 น.13 ส.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ชั้นปีที่ 113 ส.ค. 2565 12:30 น.13 ส.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 212 ส.ค. 2565 8:30 น.13 ส.ค. 2565 21:30 น.
 • วันกำหนดสถานะรายวิชา (O, C,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 14 ส.ค. 2565 8:00 น.26 ส.ค. 2565 16:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 15 ส.ค. 2565 8:30 น.26 ส.ค. 2565 16:00 น.
 • วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
 • 15 ส.ค. 2565 8:30 น.26 ส.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา15 ส.ค. 2565 8:30 น.26 ส.ค. 2565 16:00 น.
    -  วันลงทะเบียนลดรายวิชา15 ส.ค. 2565 8:30 น.15 ก.ย. 2565 16:00 น.
    -  วันลงทะเบียนถอนรายวิชา (W) ออนไลน์ (reg.mfu.ac.th/withdraw)17 ต.ค. 2565 8:00 น.3 พ.ย. 2565 16:00 น.
    -  วันเปิดเรียน15 ส.ค. 2565 8:00 น.15 ส.ค. 2565 8:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค19 ก.ย. 2565 16:00 น.16 ต.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค10 ต.ค. 2565 0:00 น.16 ต.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค14 พ.ย. 2565 16:00 น.18 ธ.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค5 ธ.ค. 2565 0:00 น.16 ธ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน17 ธ.ค. 2565 0:00 น.17 ธ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (10 สัปดาห์)23 ธ.ค. 2565 8:00 น.23 ธ.ค. 2565 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (16 สัปดาห์)23 ธ.ค. 2565 8:00 น.23 ธ.ค. 2565 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา23 ธ.ค. 2565 8:00 น.23 ธ.ค. 2565 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา23 ธ.ค. 2565 8:00 น.23 ธ.ค. 2565 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา11 ส.ค. 2565 0:00 น.19 ส.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M25 ม.ค. 2566 8:00 น.25 ม.ค. 2566 16:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH