ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 6 พ.ค. 2564 8:30 น.14 พ.ค. 2564 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 16 พ.ค. 2564 8:30 น.14 พ.ค. 2564 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 26 พ.ค. 2564 8:30 น.14 พ.ค. 2564 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 36 พ.ค. 2564 8:30 น.14 พ.ค. 2564 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป6 พ.ค. 2564 8:30 น.14 พ.ค. 2564 16:00 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 15 พ.ค. 2564 8:00 น.24 พ.ค. 2564 23:59 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 25 พ.ค. 2564 8:00 น.27 พ.ค. 2564 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 31 พ.ค. 2564 8:00 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 พ.ค. 2564 8:00 น.31 ก.ค. 2564 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 10 มิ.ย. 2564 8:00 น.18 มิ.ย. 2564 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 3 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 13 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 23 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 33 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 43 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ3 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)14 มิ.ย. 2564 8:30 น.24 มิ.ย. 2564 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)28 มิ.ย. 2564 8:00 น.8 ก.ค. 2564 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 16:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 3 มิ.ย. 2564 6:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 13 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 23 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 33 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 43 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ3 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB3 มิ.ย. 2564 8:30 น.9 มิ.ย. 2564 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 14 มิ.ย. 2564 8:30 น.18 มิ.ย. 2564 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน14 มิ.ย. 2564 8:00 น.14 มิ.ย. 2564 8:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค27 ก.ค. 2564 0:00 น.29 ก.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน31 ก.ค. 2564 0:00 น.31 ก.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา6 ส.ค. 2564 8:00 น.6 ส.ค. 2564 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา11 ส.ค. 2564 0:00 น.11 ส.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M25 ส.ค. 2564 8:00 น.25 ส.ค. 2564 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ3 พ.ค. 2564 0:00 น.3 พ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค12 ก.ค. 2564 8:00 น.29 ก.ค. 2564 18:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH