จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร จำนวน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย5
รวม     7
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH