รายงานผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร จำนวน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย5
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ139
รวม     144
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH