รายงานผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร จำนวน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย2
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ148
รวม     150
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH