จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบันที่กำลังศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 รวม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11563-1-- 26
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย-1212972-- 42
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ15------- 15
รวม     2617181273--
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH