จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบันที่กำลังศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 รวม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ510442--- 25
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ12618132--- 51
รวม     171622174---
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH