จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบันที่กำลังศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 รวม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ210361--- 22
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย--1212642- 36
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ-13------ 13
รวม     2231518742-
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH