จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบันที่กำลังศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 รวม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ11363-1-- 24
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย-1212862-- 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ13------- 13
รวม     2415181163--
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH