จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบันที่กำลังศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 รวม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ8559---- 27
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย------1- 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ7211312---- 53
รวม     15261821--1-
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH