จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบันที่กำลังศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 รวม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ671032--- 28
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย---121121- 26
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ181412----- 44
รวม     242122151321-
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH