จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบันที่กำลังศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
ระดับการศึกษา
สำนักวิชา
ชื่อหลักสูตร 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 รวม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ91036---- 28
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย--121121-- 26
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ1612------ 28
รวม     2522151721--
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH