ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.การรับ USERNAME และ PASSWORD ใหม่
สำหรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.ตัวอย่างเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 5.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 3/2560 สำหรับนศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2561 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 5731014xxx (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนปกติ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 573 2201 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 3/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 5.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนปกติ 1/2561 นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 603 2101 xxx (ด่วนมาก)
 6.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนปกติ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 593 2201 xxx (ด่วนมาก)
 7.กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 59
 8.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 3/2560 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) (ด่วนมากที่สุด)
 2.การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)
 4.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤษภาคม

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 4/2560
 3.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2560
 4.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 5.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 6.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 7.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2560
 8.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 
 ข่าวการรับนักศึกษา
 1.รับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศการคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 3.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 5.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH