1 รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2562 (ด่วนมากที่สุด)
2 รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไม่สมบูรณ์ 1/2562 (ด่วนมากที่สุด)
3 กำหนดการยื่นถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
4 กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2562 (ด่วนมากที่สุด)
5 กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 603 2201 xxx (ด่วนมากที่สุด)
6 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
7 ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
8 แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547