ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ กำหนดการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ครบ (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2558 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558 สำหรับนักศึกษารหัส 523 1014 xxx - 543 1014 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 4.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา)
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายละเอียดคะแนนสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษารายวิชา โลกาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 / 2557 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 8/2557
(ด่วนมากที่สุด)
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
(ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2557
(ด่วนมากที่สุด)


 
 ข่าวทั่วไป
 1.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 2.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 5.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)
 6.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH