ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1006001 Intensive English (พิเศษ) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
(ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศ เรื่อง การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม (ด่วนมากที่สุด)
 5.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)
 6.การขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ครบระยะเวลาขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2559 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2559 (ด่วนมากที่สุด)
 3.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา)
 2.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
 3.กำหนดการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.รายวิชาที่ส่งผลการศึกษาหลังประกาศผล 8 มิถุนายน 2559 (ด่วนมากที่สุด)
 2.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 3.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 4.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2559
 2.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH