ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 563 2101 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน รหัส 523 - 543 1014 xxx (ด่วนมาก)
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
 4.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนตุลาคม
 2.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 4.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา)
 5.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
 6.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนกันยายน

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วนมากที่สุด)
 2.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมาก)
 3.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา (ด่วน)
 4.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 1/2558
(ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 3.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 5.ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH