ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 6/2557 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศรายละเอียดคะแนนสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษารายวิชา โลกาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 / 2557 (ด่วนมากที่สุด)
 3.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤษภาคม (ด่วนมากที่สุด)
 4.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 6/2557
(ด่วนมากที่สุด)
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558 สำหรับนักศึกษารหัส 523 1014 xxx - 543 1014 xxx (ด่วนมากที่สุด)
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)
 7.รายชื่อนักศึกษาไม่ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 8.

กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)

 9.การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) (ด่วนมากที่สุด)
 10.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 11.ประกาศ เรื่อง การรับข่าวสารทางการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 12.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)
 13.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 14.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 15. ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
(ด่วนมากที่สุด)
 16.

กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2557
(ด่วนมากที่สุด)

 17.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 18.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
 19.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับย่อ
 20.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 21.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH