ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ (ด่วนมากที่สุด)
 2.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 5.ตัวอย่างเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 6.วิธีดูตารางสอบในระบบ REG
 7.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.ผลการเทียบโอนรายวิชา (ภายใน) เทอม 1/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 56 , 57 และ 58 (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (Withdraw) 1/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศ กำหนดการ ถอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมาก)
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
 6.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2560

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนตุลาคม

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 2.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 2/2560
 3.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 2/2560
 4.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 5.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2560
 6.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วยื่นคำร้องขอรับเงินคืน (ด่วนมากที่สุด)
 2.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 4.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH