ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ด่วนมากที่สุด)
 2.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 1006001 Special Intensive English (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมาก)
 3.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2558
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 553 1901 xxx
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 563 2101 xxx
 6.การขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในช่วงการเพิ่มรายวิชา
 7.แนะนำ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนสิงหาคม

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2558
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.ประกาศ เรื่อง การขอเอกสาร “คำอธิบายรายวิชา” (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ทำ password เข้าระบบ หาย (ด่วนมากที่สุด)
 3.รายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา
 4.คำเตือน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
 5.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)
 5.ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH