Programme Structure

Programme of Study : 657200111 Doctor of Philosophy Program in Dermatology (Plan 1.1)

Level : Doctoral Degree

School : Anti-Aging and Regenerative Medicine

Field of Study : Dermatology

Programme Reference Year : 2022

Programme Philosophy : -

Programme Objectives :
  1. มีความรู้ความสามารถในการ สืบค้น วิเคราะห์ ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยกระบวนการทำวิจัยด้านตจวิทยาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
  2. สามารถเชื่อมโยงการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ด้านตจวิทยา กับเวชศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นต้น เพื่อการบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำเวชปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม
  3. มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ได้แก่ มีความเป็นนานาชาติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม และแสดงภาวะผู้นำ
  4. มีทักษะด้านการสื่อสารเชิงวิชาการ เพื่อการเผยแพร่นวัตกรรม องค์ความรู้ อย่างเป็นสากล และต่อยอดได้
  5. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมใหม่ด้านตจวิทยา ที่สามารถบูรณาการสู่การประกอบวิชาชีพทันสมัย และพัฒนาการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

Data not found