Document Request Systems
ส่วนทะเบียนและประมวลผล เปิดใช้งานระบบเอกสารทางการศึกษา (e-Academic Document) ระบบใหม่
โดยสามารถทดลองการใช้งานจริง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

The e-Academic Document website can be tested
from February 16, 2023.

Link ระบบเอกสารทางการศึกษา (e-Academic Document) Click